Tuesday, January 03, 2017

ב"ה

נס אדיר יקרה תכף. הוא כבר בדרך. כל עם ישראל יראו את אור שבעת הימים ויכלו לראות את סדר אותיות התורה כבראשית ויבינו את התורה נכונה. ואז עולם גשמי יתיצב כחזון הויה לפני בראשית.Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!