Thursday, January 28, 2016

ב"ה

מגדלי בבל נופלים

כל הכתוב בתנ"ך אודות בבל ונגד הרשע בבבל, למעשה כתוב אודות התלמוד הבבלי.

העליה לארץ ישראל היא היציאה מן האשליות והכישוף של התלמוד הבבלי והכרה כי פרושי התנ"ך בו הם שקריים ומלאי כעס, שינאה וטינה. גרוע מכך, הפרושים של התורה מלבבות מבולבלים הם האב והאם של כל הכיעור בבריאה.

התלמוד הבבלי נולד מלבבות מבולבלים והוא מוליד לבבות מבולבלים. התלמוד הבבלי הוא משכן גלות בבל שרשעים נושאים אתם ממקום למקום. הם מעתיקים את מקומם לעתים קרובות ונעים ונדים,  כי הגויים שהם מיצרים מהתלמוד שלהם שונאים אותם והם לא רצויים בכל ארץ – כולל בארץ ישראל, ארץ הקודש.

התלמוד הוא לא משנה תורה ולא תורה שבעל פה. משנה תורה הוא ספר דברים. תורה שבעל פה היא ההשראה שאנו מקבלים כשאנו לומדים תנ"ך.
התלמוד הוא רק זיוף וכישוף בבלי.

השמים והארץ, היפים להפליא, הם בני התורה (הנקראת "טרה" בפי הגויים). הערים, ג'ונגל הבטון, וכל הקור, הסכנה והזיוף אשר בהן, הם התולדה של לומדי התלמוד הבבלי.

מגדלים גבוהים אינם יציבים. ב"ה זמן גאולתנו הגיע והם כבר מתפרקים ונופלים. כל המגדלים בעולם, כל המרכזים של הכח הגס והעסקים מבוססים על שקר וכזב וכל זיוף וכישוף בעולם נובע  מהתלמוד. כל זה מתפרק וכבר נופל.

רק היושבים על העפר ארץ הקודש, והחיים בתוכה, יעברו את הימים הקשים הבאים על הארץ לטהר אותה.

יהודי יכול להיות רב ידוע ועשיר והוא יכול להיות בעל בית בעיר ירושלים, אבל לא תהיה לו שום אחוזה בארץ הקודש אם הוא לא כולו מיושב בארץ הקודש דהיינו, בתנ"ך ואך ורק בתנ"ך.

רק החוזרים אל הגן יהיו מוגנים מן הימים הנוראים הבאים עלינו שיפרקו את מגדלי בבל ויטהרו את הארץ.

אין מקום לדאגה פן הכתוב בתורה אינו מעודכן. האמת בתורה היא נצחית ומתאימה לכל זמן ולכל רמה של התפתחות טכנולוגית.

נכון, יש סלעים והרים ונהרות בארץ הקודש. היא אינה כולה סוואנה. אולם, גם החכמה המובילה אותנו דרך המקומות המאתגרים אותנו בארץ הקודש נמצאת בתורה.

ה' שומר על תושבי הארץ ומגן עלינו בשלום ובאהבה נצחיים. כבר נצחנו.

גן עדן = 1477 = הטעמים מגן = המטעים מגן
= עדן מגנים

גן עדן הוא מקומנו המוגן.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!