Monday, January 18, 2016

ב"ה

עץ הדעת טוב ורע

עץ הדעת = 1449 = 450 = כל הנשמה
= גלוי ישעיהו = גו אמת = ילדה את

עץ הדעת טוב ורע = 1742 = 743 = מגן

טוב = 17 = הזה = ההוא = זהה = חשבון
= 1016 = 17 = שבח עולם = בן* שדי
= בן בקרבי = מסר בן דוד = בן דוד מכל דור
= בן דוד כפר = שבת בקרבי
= וקים מכל דור

*בן = 702 = שבת = ברך = צורות
= הארצות = רפואת השטן = 1701 = 702
= סוד הברית השטן = סוד הברית באהבה
= מעשה המרכבה באהבה = בת מכל דור

רע = 270 = ער = כרמי
= כל חברי = אחרי מתים
= אחרי האדם מת*
= 1269 = 270 = אבינו תקן
= אור נביא = נביא תקון = תקון חנה
= תקון כל אחד = תקון כל אהבה

*מת = 440 = לדתו = תהלה = לבבות
= מל לרפא כל גו

ורע = 276 = עור = האדרת אחרי מות
= 1275 = 276 = האדם אחרי מות
= עמך אחרי האמת

המת בתלמוד תורה קבור בעפר ארץ הקודש ועובר את תהליך הטהרה שגופה עוברת כשהוא עדין חי וער.

חי וער = 294 = מלכיצדק = עיר דוד

טוב ורע = 293 = פגרי = נגמר
= מזור לי = יזרעו = הפרח
= מבריא ויחיו = בריא ועד
= הבראה לכל = ענג לפני
= כל חכמה לפני = טוו עבר
= תקון כולל

תחית הגופה = 917 = תחית גופי = שם טוב

בעל = 102 = בלע = ארץ = 1101 = 102

בעל שם טוב = 1019 = 20 = היה
= חזה = חוגג  = עלץ חוה
= קרן חוה = עלץ הוגה = קרן הוגה

חי אחר המות = 678 = בהוה אחר המות
= כל חיים = הנביאים

ענג לכל = 203 = ענג ועד
= ברא = באר = אבר
= כל חכמה לכל = כל חכמה ועד

ענג לכל גוף = 1012 = 13 = ברא גוף
= אבר גוף = אהבה = אחד

ענג לכל הגוף = 1017 = 18 = חי
= בהוה = זהה עתיק הקדוש
= האהבה = אהבה בבשרך

הָאַדֶּרֶת וְהָאֱמוּנָה לְחַי עוֹלָמִים!

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!