Sunday, January 31, 2016

ב"ה

התלמוד הבבלי הוא מקור כל הבעיות בארץ

כל המצב המעוות והעגום בארץ הוא אך ורק בגלל לימודי התלמוד הבבלי בארץ הקודש. התלמוד הבבלי הוא-הוא הגלות. הוא משכן גלות בבל שאנו לוקחים אתנו לכל מקום והוא גורם לנו זוועות בכל מקום. התלמוד הבבלי הוא עבודה זרה ומוזרה שנולדה בלידת עכוז על אדמה זרה. שיטת הלימודים הנקראת פלפול מפתחת מחשבה מעוותת, מעודדת יהירות וגורמת לקהיון רגשות. היא גם גורמת אשליה כי הלומד אותה הוא נורא "מפולפל" וחכם. אי אפשר למול את הלב כל עוד אנו עוסקים בתלמוד. גלי הקול מלימודי התלמוד הבבלי גם גורמים לכל מיני הפרעות בטבע ובחברה.
אי אפשר ללמוד תורת אמת ולגעת במולדת כל עוד אדם מחזיק בתלמוד בכלל ובתלמוד הבבלי בפרט. זה המובן האמתי של: טובל ושרץ בידו.

"הנתיב השני כולל הבנת הקריאה בפירושים רבים אבל הכולל אותם הוא שהם מתגלגלים סביב גלגל הפשט ומקיפים בו מכל צדדיו, כענין המשנה והתלמוד שהם מגידים ביאור פשטי התורה, כענין ערלת הלב שהתורה צותה למול אותו. שנאמר "ומלתם את ערלת לבבכם" (דברים י' טז)
ולפי הפשט לא יתכן לקיים זו המצוה לעולם אם כן צריכה פירוש והוא כמו שנאמר "ומל יי אלקיך את לבבך" וגו' (דברים ל' ו'), ובא אחריו "ושבת עד יי אלקיך". אם כן מלת הלב היא לקיחת דרך אל התשובה לשם ית'. ואין מילת בן שמונת ימים כמוה שאי אפשר לפרשה תשובה כמו שחשבו ערלי הלב וערלי הבשר. ואם כן מילת הילד היא כפשוטה בהכרח והוא לתועלת רבות כבר נתגלו קצתן לנו שבח לאל."
- שבע נתיבות התורה – הרב אברהם אבולעפיה

הלומד תלמוד אינו נחשב אפילו כנמול ולא מגיע לדרגה של נמול.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!