Sunday, January 24, 2016

ב"ה

משיח בן דוד הוא גוינו

גו = 9 = ט = אח = חשן = 1008
= 9 = חתם

בעל גו = 111 = אל"פ = ממלא = עולה
= קוה = בעגול = טל חסד = פה הויה
= כסא יהודה = סוד ספר מלכים
= 1110 = 111 = לדה כנסת ישראל
= גאלה כנסת ישראל = גו ארץ

גוי* = 19 = חוה = אחי = אחוד = הוגה
= עולם חדש = 1018 = 19 = ישב עולם
= העתיק הקדוש חי = העתיק הקדוש בהוה
= אתם זוג העתיק הקדוש = 2017 = 19
= דוד בבשרך

*גם במובן של הגו שלי

דוד = 14 = אוהב = הגו = החשן
= 1013 = 14 = חתם בבשרך = 2012
= 14 = העתיק הקדוש אהבה
= העתיק הקדוש אחד

דוד המלך = 589 = גופך = העתק הגו

אוהב הגו = 28 = יחוד = כח = חיי = ידיד
= הויה אתם = 1027 = 28 = חוזה הרצון

גוינו = 75 = מלה = מהל = כנה = כהנ
= גוי כלו = גוי להויה = אני דוד
= אני הגו = משיח בן דוד = 1074
= 75 = העתיק הקדוש מתגלם  = 2073
= העתיק הקדוש חולל = אתם חכמה
= גיל לב = לב גדול

בן משיח = 1060 = 61 = אני = הנאה
= נוה = נבט = אנו כל בית ישראל

גופינו = 155 = קנה = נעלה
= גופי כלו = גופי להויה

אוהבי גוי = 43 = גדול = ידידיה

בן = 702 = שבת = בת מכל דור
= התפתחות בת = ברך

ענג = 123 = כל חכמה

ענוגי = 139 = קלט = לקט = הדלק = גפנו
= גוי עמי = גוי אליהו הנביא

משיח = 358 = נחש = השמחה = ענג לכל גופינו

בריאות כל גו = 678 = הנביאים

בריאות לכל גוינו = 774 = עדן = יד ימין
= דמיון הגו = בת שבע = יוחנן

גו האשה = 320 = ישי = שהיה

גוי האשה = 330 = חוה האשה = של
= שיהיה

גוף = 809 = גו נשמתי  = רחם עתיק הקדוש
= 1808 = 809 = אדם פרי בראשית
= העתיק הקדוש ברא אדם

הגוף = 814 = נשמתי הגו = נשמתי דוד
= אוהב נשמתי = צדיקים = צוחקים
= עמך צדיק = עמך צוחק

לדאבוני הרב, יש הרבה יהודים, במיוחד אלה ההוגים בתלמוד הבבלי ומזניחים את לימודי החומש, השונאים את הגויים, שונאים נשים וחושבים כי גופיהם טמאים. הם אינם מבינים את הפנימיות של השרש ט-מ-א.

טמא = 50 = כל = מי = דמו = אדמה
= קבוץ + קמץ = 2048 = 50 = במח
= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50

אותם הרעיונות המעוותים אודות טומאת הגוף משמשים בסיס לנצרות ולאיסלם. הנצרות והאיסלם משקפים אלינו את הטעויות שלנו בהגזמה. עם זאת, יש יהודים המסרבים להבין את הרמזים העבים. מקורם בהבנות שגויות של יהודים מלאי שינאה וטינה. אותם יהודים מבקשים את משיח בן דוד. ואין להם שמץ של מושג מה הם מבקשים. אותם יהודים מזלזלים לא רק בערכן של נשים, אלא אף בחייהן. ודאי, הם משלמים מס שפתיים כדי להיראות אדיבים ועדינים. אולם, מעשיהם מגלים את הרוחש בלבם ואין מנוס מהאמת. הם מלאי שינאה וטינה ולומדים את התורה בכוונות ורגשות שליליים ביותר. לכן, הם מגיעים למסקנות שגויות ואינם מזהים בתלמוד את הפסוקים המזויפים והשקריים.

אין בריה יותר נעלה מגוף האשה. המזלזל בגוף האשה, פוגע בגוף האשה ורואה את גוף האשה כטומאה גם מזלזל ב-ה' יתברך ופוגע ומכפיש אותו ממש.

המשיח אינו איזה פראייר המוציא לפועל את טינתך.

מי שלא אוהב את כל הבריות ואין לו רחמים על כל בעל גוף ולא מתפלל בכל לבבו לטובת הגויים, אינו מבקש משיח. אלא, הוא מבקש פראייר שיוציא את שינאתו וטינתו לפועל.

רק האוהב את גופו, את גופה של אשתו, ומכבד כל בעל גוף ומרחם על כל בעל גוף מבקש את משיח בן דוד באמת ובלב כן ושלם.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!