Monday, January 25, 2016

ב"ה

סעודת לויתן ושור הבר בט"ו בשבט

סעד = 134 = דקל = עולם שמחה עד
= 1133 = 134 = עולם גשמי עד

סועד = 140 = הקהל = קהלה = פס
= פני = ממני

סעודת = 540 = שמר = הנה מולדת
= לקדש מימיו

סעודת העתיק הקדוש = 1540 = 541
= ישראל = אמך = המצות = ראשי יהודה
= הממלכות = ך + קמץ = אהל שרה
= שרה לאה = מאשר = אשר לי

סעודת מצוה = 681 = אפם = כסאם

לויתן = 1146 = ירושלם

הלויתן = 1151 = 152 = נקב
= כל ארץ

לויתנ = 496 = מלכות = צות

אילן = 741 = אמן = את שלי
= ספר ישעיה = את כל פרי
= כל פרי ישעיה

אילנות = 497 = צאות = אצות = אות צ
= מכל אות = א + לויתנ

האילנות = 502 = בשר
= אילנות בבשרך = 1501 = 502
= אשר עלץ

שור הבר = 713 = יגן = אבין
= תשובה = שבתאי
= בן עתיקה הקדושה = 1712 = 713
= שבת העתיקה הקדושה

בשר שור הבר = 1215 = 216 = דברי
= הוא פרי בראשית = פרי בראשית בי
= האילנות שור הבר = אילנות התשובה
= אור חשן = תקון שאר הבשר
= 2214 = דוד בך

סעודת לויתן ושור הבר = 2410 = 412
= בית = בתי

התורה כתובה בכתב דעץ = 2447 = 449
= המקדש = מקדשה = מקדש בבשרך

יש דברים שאינני יכולה לכתוב במפורש. אשרי המבינים. בינתיים על המבקש לחוות את הדברים העדינים בתורה ובבריאה ובלבו לקבל עצה טובה ולאכול פירות האילנות ועשב ואצות הים ולא בשר מן החי.

פירות האילנות = 1198 = 199 = הצדק
= צדק בבשרך

עשב = 372 = שבע = כרצונו
= חסד מכל דור = חסד כפר
= יצר חסד = מסר חסד

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!