Friday, January 29, 2016

ב"ה

דוד המלך => יד מוהלך

דוד = 14 = יד = אוהב

המלך = 575 = סוד שרה

ישראל = 541 = אמך = שרה לאה
= אהל שרה

מלך ישראל = 1112 = בעלי = יציב

דוד מלך ישראל = 1125 = 126 = קכו
הויה המלכה

דוד הלך הוא יד שרה אמנו המוהלת את לבנו באהבה כדי שנאהב.

הלא ראית זאת? הדבר די גלוי בביטוי דוד המלך. איך לא ראית זאת? למה ומדוע? אם אתה עדין מחכה לאיזה מלך שיבוא למלוך עלינו כדרכי הגויים, סימן כי הלב שלך עדין כל כך מלא אבנים שלא אפילו התחלת את תהליך המילה. כי אם היית עובר את המילה, היית יודע זאת.

אגיד לך למה לא ראית זאת. כי אתה מתעסק בתלמוד הבבלי ומבטל לימודי התורה. אפילו לא הגעת לרמה של שלב הברית.

אני מצטערת כי עלי לדבר אתך בנזיפה. הבריות סבלו די בגלל פריקת עול התורה שלך. כל רגע בו יהודי עוסק בתלמוד, הוא רגע של ביטול תורה.Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!