Friday, January 22, 2016

ב"ה

על אמירות כאלה מתרחשות לנשים מיתות משונות

"על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנר" - מסכת שבת לא ב

על אמירות כאלה מתרחשות לנשים מיתות משונות וכל מיני צרות בעולם שלא נדע! כל סבל שאשה, יהודיה או גויה, עברה בעולם הזה הוא אך ורק בגלל אמירות כאלה. דם כל אשה, יהודיה או גויה, שהוכתה, שנאנסה, שהותקפה, שנרצחה ע"י גבר בגלל היותה אשה הוא על ראשו וידיו של האומר דבר כזה וחוזר עליו.

שה' ישמור עלינו מ"חכמים" כאלה - יהודים מלאי שינאה וטינה, השונאים את ה' ואת הבריאה גם יחד, מפיצים ארס וזורעים הרס בבריאה! זאת לא תורה. זאת לא יהדות. זאת עבודה זרה הכי נוראית שאפשר! זה כישוף גרידא היוצא מפי שדים מעוותים.

החכמה היא לא בריחה מהדת בגלל חולי נפש מגעיל כזה - אלא טיהור הדת והחזרתה לתפארתה כרצון ה'.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!