Friday, February 06, 2015

ב"ה

השפוט

המציאויות שלנו הן פועל יוצא של טיב פרשנות פשט התורה שלנו – כל אחד לפי הישגו. כפי שאנו רואים את הפשט – כך אנו יוצרים את נסיבות חיינו. כדי להקל על הקשיים בחיינו, עלינו תמיד להשתדל ולהתאמץ למצוא את הפרשנות הכי רחמנית ומתוקה כשאנו לומדים תנ"ך. כשלומדים תנ"ך, אנו פוגשים פרקים הנראים קשים לעין. דווקא שם עלינו לחפש את הרחמים הנסתרים. כל עוד עדין לא מצאנו את המתיקות בכל אות בתורה, אנו אוכלים בוסר; והטעם המר בפה מתבטא כמרירות בחיינו. ואני חייבים ללמוד תנ"ך יום-יום! שום לימודים לא יכולים לבוא במקום ללמוד פרשת השבוע!
יחד עם זאת, במהלך חיינו עלינו תמיד להשתדל והתאמץ לחפש את הפרשנות הכי רחמנית של התנהגות האנשים שאנו פוגשים. כי אנו פוגשים אך ורק את פרשנות התורה שלנו בהתנהגות הזולת.

שבת שלום ומבורך!


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!