Friday, February 20, 2015

ב"ה

הזכרון החי

חי = 18 = בהוה

חיים = 628 = האדם בהוה
= דרות בהוה = עמך בהוה

זרע = 277 = נזכר = כל זכר
= זכר היה יהיה = כל ברבה
= רז סוד = נהיה אור = אור לבלוב

זורע = 283 = פגר = זמר לו = אומר לו
= זכר היה ויהיה = נזכור = זכרונ

זכרונה = 288 = הזכרונ = הזורע = פרח
= אני ברכה = נוה ברכה

זכרונו = 289 = פטר = ממטר = אפרח
= בני הבכר = בני זכר = בני ברכה
= הרכב הבנה

בזכרונה = 290 = פרי

בזכרונו = 291 = אצר = ארצ

זכרון = 933 = זכר עולם = עולם בכרה
= אם עלה ברכה = זכר אם עלה

זכרונות = 689 = טפם = גופם

זכרונותינו = 755 = טמון = זמן הבא

זכרון חי = 951 = ספר תורה

הזרכון החי = 961 = ספרי תורה

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!