Sunday, February 22, 2015

רחמים מהפכניים

המהפכה תבוא אך ורק מרחמנות. האמינו לי, אחיי. הייתי מהפכנית כל חיי, ולמדתי מכל הטירחה דבר אחד: הנשמות המוכרחות לגנוב, להתרומם על אחיהן, להתאכזר, ולדרוש ל"צומי" מכל עובר ושב הן הנשמות הכי מסכנות עלי אדמות. התנהגות כזאת בפרהסיה היא הסימן הכי ברור לנשמה במצוקה איומה. הם נראים חזקים ובעלי השפעה. אבל הם באימה והיסטריה. זה קל מאד להרגיש רחמנות ורחמים לגבי אנשים שאנו מעריכים כיותר חלשים מאתנו. זה אלהי להיות מסוגל לרחם על אלה הנראים לנו יותר עשירים וחזקים ובעלי יותר כח. ורק כשאנו מתעלים אל המבט האלהי אנו רואים את המצב נכונה ומבינים כי היציאה מהעבדות היחידה היא להבין כי המבקשים למשול בנו הם מתחננים לנו לרחמים - ולרחם עליהם כיאות. הנשמות הדורשות תשומת לב (קרי פרסום) הן הנשמות הכי פוחדות מלהמחק מזכרון האנושות ולאבד כל קיום. למה ומדוע עלינו לעזור להם ולרחם עליהם? כי השקט והשלווה של כלנו תלויות בהן שלכולם. אף אחד לא יכול להיות שליו כל עוד אחד מאתנו במצוקה.
לרחם על רשע אינו אומר להתעלם ממעשיו הנוראים או לתרץ אותם או לסלוח להם בלי שיקום. לרחם על רשע אומר להיות מסוגל לאומר לו: אנו מבינים כי אתה בכאבי תופת ולכן אתה לא מסוגל לאהוב או להתיחד עם עמך או לרגשות של כאבי הזולת. נעזור לך להשתקם. מנקודה זאת נהיה מסוגלים להחזיר את הרשע אל הגדול הטבעי שלו ולשבור את חרצובות הרשע שהתעלמותנו ממצוקת הרשעים כובלת אותנו בהן  בו-זמנית.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!