Sunday, February 22, 2015

ב"ה

הזוכה הוא הזכאי

זוכה = ל"ח = 38 = זכאי = לבו
= לאהב = לאגד = זה הויה = הוא הויה
= הויה בי = הויה בטא = הוא כל בית ישראל יחד
= 1037 = 38 = לב שופטים

ז + חולם = 651 = האלהים = כל אם

כ + סגול + ה = 124 = יהי גופי
= עלץ ענג = 1123 = 124

זכוי = 43 = גדול = גיל = הזוכה = הזכאי

זכוי לכל = 123 = זכוי ועד = ענג

דין = 714 = עולם הבא = זוכה לאלהים
= זכאי לאלהים  = שחרור
= עם בלבי = כל ימי חייך בלבי
= לבי הויה אלהים = לבי כל בית ישראל יחד לדורות
= 1713 = 714 = הוא שבת = עמך לעד = דרות לעד
= כל חייך לעד

כלנו, כל בית ישראל יחד מכל דור ודור, כבר בבית דין של מעלה - שהוא פרוזדור  עולם הבא. במוחין קטנות, הזמן נראה כרצף. אולם, האמת היא, שהכל קורה בו-זמני. לכן, אנו כבר בעתידנו. הזכוי של כל אחד מאתנו תלוי בזכוי של כל בית ישראל - כי הזוכה הוא גם הזכאי. השופט הוא גם השפוט. הבה נזכה זה את זה כבר ונעלה הלאה. כל עוד אנו לא מזכים זה את זה הדיונים ממשיכים ואנו לא מרשים זה את זה לצאת מאולם הדין, דהיינו מהרמה הכי נמוכה של עולם הבא. הבה נסלח זה לזה ונעלה למדורים היותר גבוהים.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!