Sunday, February 01, 2015

ב"ה

המשפט

זכרו נא את אשר אומר לכם כעת.

בסוף ימיכם תובאו למשפטכם. דבר זה יתרחש בעודכם בגוף גשמי, אם זכיתם לגוף-נצח. תיקראו למסור דו"ח על כל מעשה ומחדל – ולא תוכלו להתחמק, להסתתר או להכחיש. לא תוכלו להתעלם מקולות העדות וממראות הזכרון שלכם. תרגישו כל תחושה שגרמתם לאחרים; תהיה זאת עבורכם חוויה קשה ומפחידה מאד ותחוו כי היא נמשכת לנצח. באמת, זהו הנצח.

משפט זה הוא מבחן הכניסה שלכם לחיי נצח, ותדעו זאת.

באותו משפט תשיגו הבנה ראשונית של תודעה קבוצית. המשפט הוא ברמת מבוא לשכל קיבוצי. תחוו כי החשיבה שלכם היא כלל-ישראלית ולא רק החשיבה העצמית כמו שחשבתם עד אז. גם תבינו כי המחשבות שלכם הן, בעצם הקיבוציות. באמת, בכל פעם בה יהודי/ה מחליט/ה החלטה כל שהיא, זאת הכרעת כנסת ישראל בכל הדורות. דעו זאת במשפטכם.

תראו כי כל אחד מכם באמת כלל ישראל. כלל ישראל הוא השופט והנשפט. אולם, רמת המוסר שלך, כפרט, תקבע איך את/ה תחווה/י את התובעים והעדים, ואיך אתם מפרשים את דבריהם. אתם תהיו ההגנה, התובע וההוצאה לפועל. תיווכחו לדעת כי השיפוט שלכם יהיה רק ברמה הגבוהה ביותר של חמלה וצדק שהשגתם בעצמכם. הילכך, אני מציעה לכם: הרבו בעבודה קשה כדי להיעשות רחומים ככל הניתן. יבוא יום בו תהיו שמחים עד מאד ואסירי-תודה על שעמלתם להיות רחמנים.

על פי ההלכה, השופט הוא גם מבצע העונש. רמת התודעה הזאת היא אינסופית. ברמה זאת, אין רצף של מצבים - הכל בוזמני. רק העומק הולך וגדל, אבל חווים את כל המראות בוזמנית. לכן, המשפט הוא העונש והשכר הנדרשים. רשעים חווים את המשפט כגילוי מעמיק ומתמיד של כל חטאותיהם ואילו צדיקים חווים את המשפט כהעמקה מתמדת של משמעויות לימודיהם ומעשיהם. רחמו עלי עצמכם!

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!