Sunday, August 24, 2014


ב"ה

רחמים

רחם = 808 = אברהם = ברא אדם

רחמים = 858 = ברא כל אדם

עד כאן, הכל בסדר ונחמד. אולם, יש שני חילופים שהפריעו לי מאז שמצאתי אותם. והם:

רחם = חשך = תחת

בבוא הזמן, הבנתי כי הרחמים הם באמת התיקון התחתון. אין ברחמים הרבה אור. אם כבר מישהו נברא כמסכן, או נמצא בצער, עלינו, לכל הפחות, לרחם עליו. אבל הרחמים אינם מושיעים. הם אפילו לא מנחמים, לעתים קרובות, אלא משפילים.

בגוף האדם הראש (= האשר) מעל הרחם. הראש מנהיג את כל הגוף. למה ומדוע? כי האשר הוא התיקון של מעלה. אין חכמה רבה בנסיון להציל אדם שכבר סובל, אלא למנוע את הסבל מראש. וזה השכל. כדי לתקן את העולם, עלינו לפעול מתוך שכל שבאשר. שכל לבדו לא יושיע. הוא אפילו יכול להיות קר וקליני. אולם, שכל שבאשר הוא חם ואוהב. היצירתיות והתחכום של השכל יחד עם החום והאהבה והרצון לצרף שבאשר הוא התיקון העליון.

אשר שבשכל = שכל שבאשר = 1153 = 154 = נקד

האמת היא: המילה אשר נמצא במילה רחם.

רחם = אשר + 307 = גדש אשר = שב האשר = שובך
= קשר עולם אשר = 1807 = 808

חלוף = 844 = קושר עולם לאשר = 1843  =844

גם כאשר אנו נוהגים ברחמים, עלינו להיות גדושים באשר ובכוונה לקשר את אלה שאנו מרחמים עליהם לעולם אשר ושמחה.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!