Saturday, August 30, 2014

ב"ה

חורבן בתי המקדש

המילה בית היא חילוף של המילה בתי. האמירה חורבן בית מכריחה את האמירה חורבן בתי בו-זמנית.
היש קטסטרופה יותר נוראית מאשר חורבן בתי? אין דבר יותר כואב. אין דבר יותר קורע את הלב ומוציא את המעיים.

איך דבר כזה יוכל להתרחש בעולם?

כשיהודים השונאים את הנקבה מהרהרים בכל מיני השמצות בבתי המדרש נגד בנות הם מעצימים את השנאה נגד הבנות בבריאה ובתודעתם.
בזמן המשגל, אותם היהודים השונאים את הנקבה, ובכלל זה אותה הנקבה איתה הוא נאלץ, לדעתו, "לעשות מצווה בלית ברירה" (אריין ארויס, כמו שאומרים) יוצרים זרע. הזרע נוצר מהמחשבות במח הזכר בשעת המשגל. תאי הזרע הם המחשבות העיוניות של הזכר שבשעת ההפריה יתחילו להתפתח לעובר ברחם אמו. כתוצאה משינון המחשבות השליליות לגבי הנקבה, נולדים בנים בהם טבועה שנאת הנקבה ובנות נולדות עם שנאה עצמית מולדת.

חורבן הבית הראשון היה כנגד ההשמצות אודות לילית שהרהרו בהם.
חורבן הבית השני היה כנגד ההשמצות אודות חוה שהרהרו בהם.
הבית השלישי אינו מוקם כי עד היום הזה עדין מיחסים לבנות ישראל כל מיני פגמים ובכך מקללים את בנות ישראל שהן המקדש.

והנה אמתו של הדבר:

לילית = 480 = מולדת = תלמוד

חוה = 19 = הוגה

לילית חוה = 499 = גופי הנשמה = כל מקדש

שרה = 505 = לילית וחוה = הלכה למעשה

ישראל = 541 = אלה שרה = אלה לילית וחוה
= אמך

בני ישראל = 603 = משה רבנו = אלה בני לילית וחוה

הבית השלישי הוא תקון חורבן הבנות. אני ממליצה לכם, בני ישראל, להתחיל לבנות אותו ראשית כל בלבבותיכם.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!