Wednesday, August 27, 2014

ב"ה

ספר התורה כולו שמות של ה' יתברך

שמות = 746 = את משה = אתה ספר = את הספר = שעשוע

ספר = 340 = מכפר = מיצר = נצר
= צהלה צהלה לכל = צהלה עוד צהלה

התורה = 616 = יום = שישו = שושי

כל המילים והשמות בתורה מורכבים מהמונחים שפרושם שמחה. כל הניקוד הוא קולות הצחוק.

השם הויה הוא שיא הצחוק.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!