Tuesday, August 12, 2014

ב"ה

הרי את מקדשת לי

המילה מקודשת כתובה בקֻבוץ בעברית תקינה כך: מקדשת.

אין אות ו במילה מקֻדשת.

כאשר אנו עושים בחילופים, עלינו להזהר עד מאד לא להוסיף אמות הקריאה ללא טעם.

הרי את = 616 = התורה = את ההרה

= יותר = יתרו = יום = שישו = שושי

= את אהבת ציון = 1615 = 616 = ישעיהו אהבת ציון

= את אהבת משכילות = ישעיהו אהבת משכילות

= הדור קרן הנשמה = הדור עלץ הנשמה

מקדשת = 844 = שרש יוד הא וו הא
= שרש לבבי = לבבי פועם יוד הא וו הא

= מקדש כל ספרי = מקדש הנשמה
= מקדש כל היקרה לי

עכשיו ההפתעה הכי כייפית
:0)

לִי = ל + חירק + י = מ + חירק = 358

משיח = השמחה

נכון, גבר, כל העת שחכית למשיח לבוא, היא הייתה בביתך.

וכל הזמן שהתפללת שיבנה המקדש, הרי היא חכתה לחיבוקך

הרי קידשת את המשיח ביום חתונתכם. עכשיו תתיחס אליה בהתאם.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!