Wednesday, August 27, 2014

ב"ה

ההגשמה יש מאין

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים
= 913 + 746 + 317 + 248 + 816 = 3040 = 43 = גיל = גדול

הגשמה = 353 = שמחה = שבח גדול = יש גיל
= יש גדול = יש בראשית שמות ויקרא במדבר דברים
= 3350 = 353

הגשמה הגשמה = שמחה שמחה = 706 = עולם

ההגשמה = 358 = השמחה = משיח = ספר חי
= צהלה צהלה לכל חי

ההגשמחה הגשמה = 358 + 353 = 711 = העולם = אשתי = אין
= הגשמה משיח = הגשמה השמחה = שמחה משיח

ההגשמה ההגשמה = 716 = השמחה השמחה = קיום = בן דוד

ממש = 380 = מספר = ישע = לב שמח

כל הסודות בענין הוצאת יש מאין וביאת משיח נמצאים ברשימה זו. המבין השמח בחלקו יבין.

בברכות!

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!