Thursday, December 21, 2017

ב"ה

ממזר

 = ממזר = 287 = מזמר = רופא = פארו
= פזר = רז לכל = אור לכל
= תקון לכל = 1286 = 287 = תקון ועד
= דבר העתיק הקדוש לכל
= העתיק הקדוש מופיע לכל
= העתיק הקדוש מופיע ועד
= ראה חזוני = עולם האשר מתגלם
= 2285= 287 = עולם האשר עד
 עין האשר = ראש העין

הרבנים אינם מבינים את קדושת ענין הממזר כלל וכלל כי הם רואים את האשה כקנין