Thursday, December 28, 2017

ב"ה
המשיח הרמה בו אנו יודעים לנשתמש בעינינו לברוא חמר טהור וקדוש כרצוננו

 = מרים = 850 = תכלת = כלת כל שכל = תמתי 
שתי עיני = הקהל קים = אדמה נשמתי

 = שתי עיני עובדות ביחד = 1362 = 363 = פרוש נכון = המשיח 
משה חי = הספר חי

 = חמור לבן = 986 = חמרו בצמרת = מתפללות = יועץ = עתויך = ראה עין 
ראה עד עולם = עשית דבר

רוכב על חמור לבן = 1314 = 315 = היש
 = הרוכב על חמור לבן = 1319 = 320 = ישי = שיי
נער

 = בתולה = 443 = מתג = גלית = חג תבל = תבל העתיקה הקדושה 
יחוד קדושה = היחוד שמי השמים בארץ = 2441 = 443 = באמת