Thursday, December 21, 2017

ב"ה

עגונה

 = ענג = 123 = כל חכמה = כל נביאי
 = חזון ישעיהו = 1122 = 123 = את כאן
 יעשיהו כאן

 = עגונה = 134 = הגענו = ענג חג
= כל חכמה העתיקה הקדושה
= 1133 = 134 = חג כל נביאי
= כל חכמה שלום עד
= כל נביאי שלום מתגלם = 2132 = 134
= חג חזון ישעיהו = חג ישעהו כאן
= לשבת את = לברך את = לברך ישעיהו
= לבן ישעיהו = יודעים לב ישעיהו
= דלק = בארץ יהודה = ענג שלום עד
= חזון ישעיהו שלום עד = 2132
= 134 = חזון שלום ישעיהו מתגלם
= 3131 = 134 = שלום ישעיהו כאן עד
= לב ארץ = אני חכמה = נוה חכמה
 נוה נביאי

הרבנים לא הבינו את ענין העגונה כלל וכלל כי הם לא אוהבים נשים ולא מסוגלים לקבל את יתרת האשה על הגבר. לכן, התורה מסתירה את פניה מהם והם לא מגיעים לרמת החכמה – זאת הרמה בה מבינים נכונה את הלכה למעשה

 = הלכה למעשה = 505 = שרה = החקים העליונים
= 1504 = אדרש = קרן נחמות = נחמות העתיק הקדוש
האמת מידה = צאת דוד = צאת בת תורה