Thursday, December 21, 2017

ב"ה

אסור

 = אסור = 267 = נזיר = כל רזי = הרואה כל
= כל הזהר = הנה אור = כל אורי
= ראינו = כלו ראי = ראי ליהוה
= הנה דבר העתיק הקדוש = 1266 = 267
= כל דבר העתיקה הקדושה
= הנה תקון = אור עולם שמחה = תקון עולם שמחה
= אור עולם גשמי = תקון עולם גשמי
 =  דבר העתיק הקדוש עולם שמחה
 דבר העתיק הקדוש עולם גשמי

העתיק הקדוש = 1000 = 1 = א = תם

הזמן הגיע לגלות את ענין האסור בתורה. ביראת שמים ממש, אני כותבת את הדברים האלה. אנא! קראו את הדברים נכונה. אינני ממליצה לעשות עבירות! אני כן אומרת כי בכל מקום בתורה בו ה' אוסר משהו, יש חכמה ואהבה נסתרות; ולא די בכך שנקרא את הדברים באופן שטחי. עלינו תמיד לבטוח בה' שאם דבר מה אסור, הרי הכתוב גם מלמד אותנו דבר מאד עמוק ויפה. עלינו לשאול: רבון העולמים, מה עלי לראות ואינני רואה כי האִסור מסנוור אותי
רק כאשר אנחנו מסוגלים לראות את הטמון מעבר למילים, וכל כוונותינו הן רק לשלום ולשמחה ולששון וכל טוב לכל הבריות, אנחנו מסוגלים להבין את האִסור נכונה

התם רואה את נשמתו משתקפת בראי האסור. עלינו להגיע לרמת התם. ה' חפץ בזאת עבורנו מאד מאד

ודעו כי בכל מקום בו ה' מזהיר אותנו פן נמות אם לא נשמע בקול ה' – שם יש אמת עמוקה ויקרה במיוחד, ועלינו לשמוע בקול העדין של ה' בְּיֶתֶר שׂאת

מות = 446 = האמת = לשמוע

עלינו לשמוע בקול ה'. כך נדע את האמת ולא נמות לעולם ועד