Tuesday, May 24, 2016

ב"ה

כל עין רואה את הויה = מקדש הויה

כל עין = 830 = לנשמתי = לתת = שלך

כל עין רואה = 1042 = 43 = גדול
= גיל

כל עין רואה את = 1443 = 444 = מקדש

כל עין רואה את הויה = 1469 = 470
= את אבינו = 470 = עת = יהי אור ויהי אור

כל העורים רואים את פני = 2299 = 301
= אש = קרא = רוצה = צורה = קרן המנרה

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!