Tuesday, May 17, 2016

ב"ה

מסעים במדבר

כל הדיבורים אודות ישראל וארץ ישראל מבוססים על אי-הבנת הנקרא. אי-הבנות אלה גורמים סבל נוראי ומיותר לחלוטין.

מסעים = 780 = עין = פן
= שפת = ממשת = תממש
= לכלן = עננים = עד עולם
= עולם מתגלם = 1779
= 780 = ערכתי יסוד = יודעים סודי

שמש = 640 = יהודים = עיניך
= פניך

ישראל = 541 = עין ימין
= 1540 = 541 =  דמיון עין

עין שמאל = 1151 = 152 = נקב = כל ארץ

עינו = 136 = קול = חזקיהו

עיניו = 146 = פניו = קמו = קולי = עמלו

במדבר = 248 = רמ"ח = חמר = מחר
= רגליה = הרגלי = במראה = מבארה
= לברא באהבה = הגמר

ארץ = 1101 = 102
= אלהינו = אהלינו = 102
= סוד לב = סובב לב = מל לב
= בלע* = לכנסת ישראל

*בָּלֹעַ

הארץ = 1106 = 107 = אנכי הויה
= כסא הויה = הויה מלוה = הויה מולה
= הויה מוהל = נהיה לבה = לשון יהודי

ארץ ישראל = 1642 = 643
= ממשה  רבנו = ישע רחמיה
= עין ימין אלהינו = דמיון פן אלהינו
= עיני בראש = אשר בעיני = בראש הקהל
= חלם + ה = הֹ

כל המסעים המתוארים בתורה הם תנועות העינים שלנו בהן אנו קוראים את הנקרא. אנו בהכרח מזיזים את עינינו כאשר אנו קוראים. אנו מבהירים את הכתוב כאשר האישונים שלנו מתרחבים מרוב ענין ושמחה מן הכתוב. אנו מצלים על הכתוב כאשר משהו שאנו קוראים גורם לנו עצב או פחד. האור היוצא מעינינו (השכל, המודעות) מאיר על התורה כמו השמש המאיר על הארץ. עינינו גם מצלות על הארץ כמו העננים המצלים על הארץ. דמעותינו הן המטר.

התורה משקפת בחזרה את האור היוצא מעינינו ומלמדת אותנו איך להשתמש בעינינו נכונה. כאשר אנו מתמקדים בדברים קדושים ולומדים לראות את הטוב הטמון בכל דבר, אנו מגיעים לארץ המובטחת. התורה מלמדת אותנו איך למצוא את המעינות החיים מתחת לשטח התורה. התורה מלמדת אותנו איך להמתיק את הפסוקים המרים. היא מלמדת אותנו איך לרכך את האדמה ולשבור סלעים. היא מלמדת אותנו למצוא מים באבן. כאשר אנו יכולים להשתלט על תנועות עינינו, כולל הרחבת וצמצום אישונינו והמצמוצים שלנו, אנו בארץ הקודש. כאשר אנו רואים עין בעין עם ה' יתברך, אנו רואים את פניו. מצב זה הוא ארץ ישראל.

עין בעין = 1562 = 563 = גניך
= אשר בני = ראש הבנה = אשר הבנה

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!