Thursday, May 19, 2016

ב"ה

גוף

היעד של היהדות הוא הגעה למצב הנקרא אין סוף בגוף. יעד זה אינו ההשג אך ורק של "אנשי סגולה", כמו שהרבנים מלמדים. כל יהודי ויהודיה לא רק מסוגלים להגיע לרמה זו, אלא גם מצווים לעשות כן. כל גרסה של יהדות שאיננה אומרת אמת זאת, היא שקר וכזב.

דעו כי כל המדבר אודות רוחניות, כאילו היא נעלה על הגשמיות, איננו במודעות אלקית. ספק אם הוא יהודי בכלל. המעודד יהודים לשים יותר דגש על הרוחניות מאשר על קדושת מהלך החיים הוא רשע; הוא מוליך את הקהל שולל. היהדות האמתית אינה אוסף של כל מיני טקסים מוזרים – אלא קדושת מהלך חיי האדם בעולם הגשמי.
מהות הגויים חמרית בעקר, ולכן עליהם להשתדל להיות רוחניים יותר. אולם, יהודי הוא הויה, ולכן הוא משתדל להיות גוף חמרי.
אנו רואים את פני הויה אך ורק מהבשר. דעו זאת והיו משוכנעים בכך.

עין = 780 = שכנתי = ישעת = יש עת
= עשית = תשעי = עד עולם
= עולם מתגלם = 1779 = 780
= ירושלים החיים

היהודים = 640 = מ"ם = שמש
= עיניך = פניך

עיני = 140 = פני = פס = הקהל

בתוכם = 1028 = 29 = יחוד העתיק הקדוש
= עלץ יחוד = עלץ חיי = הויה בתם
= הויה בא = הויה אב

שכנתי בתוכם = 1808 = 809 = גוף
= גורם = אור בם = טף = טרם
= גו נשמתי = חשן נשמתי
= העתיק הקדוש ברא אדם
= רחם העתיק הקדוש
= בת כל החמר בארץ
= בן הארץ = שבת הארץ
= עין בתוכם = אישוני תבל
= שמאל שבעת הימים
= ימין גלוי = עצם גלוי
= דמיון גלוי = אינך חמר
= חמר עולם שמחה אשר
= שמחה חמר עולם אשר
= שמחה חמר ראשון
= את זאת = את אחת
= הצדק עמך

צדיקים = 814 = הגוף = דרים
= עין בלב = לב בעין = צוחק עמך
= הרחם העתיק הקדוש = 1813 = 814
= אישוני התבל = גלוי העצרת
= גלוי הדמיון

היעד = 89 = ידעה = דממה
= העתיק הקדוש נגלה
= עלץ נגלה = קרן נגלה
= מתגלם באהבה = 1088 = 89

היהדות = 430 = נפש = כל ממש = כל ישע

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!