Sunday, May 15, 2016

ב"ה

במדבר

במדבר = 248 = רמ"ח = חמר = מחר
= במראה = מהבאר = מבארה

יש סודות יותר עמוקים בענין המדבר. המעין בחילופים הנ"ל יגיע ויבין, אי"ה.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!