Sunday, May 15, 2016

ב"ה

שַׁבָּת המשיח

משה = 345 = הספר = מ + צירה

חי = 18 = בהוה = אישון = 1017 = 18
=  עולם שיא

משיח = 358 = ספר חי = כל פרי חי
=  אישון ספר = מ + חירק = מ + חדוש

המשיח = 363 = אישון הספר
= 1362 = 363 =  אישון משה
=  משה חי = משה בהוה = פרוש נכון
=  שָׁבַת
=  ש + נקדה מבחינה בצד ימין + קמץ + ב + פתח + ת
 = 3360 = 363

קדש = 404 = בבת

של שבת = 1032 = 33 = גל = לב תם
=  עלץ לב = לב העתיק הקדוש

של שבת קדש = 1436 = 437
=   דגש קל = אות ל = גל בבת

להדליק = 179 = עקדה
=  ע + ק + קבוץ = 1178 = 179
 = לפני קבוץ = גאלה עיני
 = גאלה הקהל

נר = 250 = אור גדול
 = סובב גיל עלץ וצהלה = 1249
 = 250

להדליק נר של שבת קדש = 1865 = 866
=  סוף = כרצונך = באישון רצונך

שבת = 702 = בן = ברך = בת מכל דור
=  התורה שהמשיח כתב = 1701 = 702

זאת תורתי = 1424 = 425
=  המשיח כתב את התורה היום
=  אהיה בבת = בבבת חוה
=  בבבת הוגה = עולם חדש בבבת
= 1424 = 425 = ישב עולם בבבת

יום = 616 = התורה

היום = 621 = ראיתי

שַׁבָּת = ש + נקדה מבחינה בצד ימין
+ פתח + ב + דגש חזק + קמץ + ת
= 3782 = 785 =  הפן = העין
=  העולם מתגלם = 1784 = 785
=  המשיח כתב = סימתי את תומר דבורה

עין = 780 = פן = עד עולם
=  עולם מתגלם = 1779 = 780
=  משיח כתב = מ + חירק + דגש חזק

אתה המשיח כותב התורה = 1813 = 814
=  צדיקים = האדם צדיק = עמך צוחק
 = 814 = הגוף = עינינו הרואות

אנכי כתבתי = 913 = בראשית
=  מתגלמת

וזאת התורה = 1030 = 31 = א-ל
 = ויהי = נעשה אדם

וזאת התורה אשר אנכי כתבתי 
 = 2444 = 446 = במקדש = מות
=  האמת = וינפש

מקדש = 444 = כסא המשיח
=  אנכי משה חי = אנכי הספר חי
=  נוה המשיח באישון = 1443 = 444
=  באישון קדש הקדשים
=  אני המשיח חוגג = לב בתי
=  בית השוכן = בארץ שלי

אשר בארץ = 1604 = 605 = אדם

יהיה אשר בארץ אשר אנכי בראתי
= 2829 = 831 =  אלף = הצמצום*

*
זה ענין ה"צמצמום" שלא בורר די הצורך עד עתה.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!