Saturday, July 25, 2015

ב"ה

רואה האור

תדמיינו יהלום אדיר, בעל אין-ספור מקצועות. מכל מקצוע מבריק אור בצבעי אבן הלשם.

כל מקצוע של היהלום הוא הפנים של צדיק. האור המבריק ממקצוע (הפנים) שלו ביהלום הוא חכמתו.

האורות מכל המקצועות מתמזגים ומחזקים את האור מכל המקצועות אחרים.

האורות זורמים ומהם נוצרים כל מיני נופים וצורות – כולל צורות של בעלי חיים. הצורות נקבעות ע"י המעשים הטובים שאותם הצדיקים עשו בחיים. כטיב המעשים, כך טיב הצורות.

יהלום זה גדל בכל דור ודור. בכל דור עוד צדיקים מצטרפים אליו.

היהלום הוא הכדכוד בכתר ה' יתברך.

זהו אור שבעת ימים. אשרי הרואים את האור.

יהלום = 651 = האלהים = כל אם
= אם אדמה = מתורה = אהבה יחוד האדם
= אם אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,640 = 651

לשם = 930 = שלם = יהיה עולם צדק
= דוד הוה שם = יושם החשן = 1929 = 930

רואה = 212 = האור = עם ישראל
= 1211 = 212 = כל כתר ישראל
= כתר כל הממלכות = הרבה

רואה האור = 424 = קדש הקדשים
= 1423 = 424 = כדת = כבש ארץ

= מעשה חשן

צורות = 702 = שבת = יודע ברית

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!