Saturday, July 25, 2015

בע"ה, אסביר למה הליכה לבתי קברות כדי להתקרב לצדיקים היא עבודה זרה אסורה בהחלט.

כל גרגיר אבק כולל שרידי גופות של כל הצדיקים מכל דור ודור. אין שום צורך ללכת לקבר כדי להתקרב לצדיקים מהדורות לפנינו. אם צדיק רוצה שתתקרב אליו, גרגיר אבק הכולל את גופתו יפול עליך ויתמזג בבשרך.

למה אתם חושבים שילדים "מתלכלכים" כל כך כשהם משחקים?

מי שלא הבין ענין זה אינו מקובל. להיות מקובל זה להיות מוזמן ומקובל למזג את גופך עם האדמה.

בכל כל מקום בו כתובה אות סופית בחילופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

אדמה = 50 = כל = מזג = דמו
= מי = היה יהיה = היה בחיי =
= חוגג בחיי = לב חי = אוהבי הויה
= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50

אדמה (=50) היא סכום שמות האותיות.

האדמה = 55 = כלה = הכל
= מודה = דומה
= בבשרך אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 12,043 = 55
= דשן אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו

תזהרו ממי אתם לומדים תורה. כשאנו לומדים את האותיות, אנו נהיה דומים למי שכתב אותן!
חכמים אומרים לעצמם לפני הלימוד: אדמה למשה רבנו. אדמה לאברהם אבינו. אדמה לשרה אמנו. אדמה לרחל אמנו. אדמה לאליהו הנביא. אדמה לישעיהו הנביא....

נשמות = 796 = נ-שמות = כל שמות
= כל שמתו = כל מקום
= שמות אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,785 = 796
= הצאן

יש נ"ה נביאים - מ"ח נביאים ו-ז' נביאות.

צדיקים = 814 = הגוף

חילופים אלה הם ה-א"ב של הקבלה. מי שלא יודע זאת בטוח לא מקובל. מי שכן יודע זאת אינו הולך לקברות כדי להתקרב לצדיקים.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!