Friday, July 17, 2015

ב"ה

לעשות שבת

בעזרת ה', נראה כי הפרוש הנכון של הביטוי 'לעשות שבת' הוא לעשות ארץ, דהיינו: לעשות ולהגשים את עולם החזון שלנו הטמון בנו, שהוא העולם הבא שלנו.
הענין עמוק לאין ערוך. רק אוכל לרמוז לדברים.

בכל מקום בו כתובה אות סופית בחילופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

ראשית, הבה נבין מהי ארץ.

ארץ = 1101 = 102 = מחשבות משה
= משה כל עולם = מושב אהבת משה
= אנחנו פה אתך

לעשות = 806 = ציון = עולם המלכה
= אתה משכיל = משכילות
= אנו בכל עפר ארצנו
= שכל אדם קדמון = 1805 = 806
= עפר אדם קדמון
= שכל שמות אדם בארץ = 2804 = 806
= עפר מקום אדם בארץ = גפן החי
= שבת בארץ = שבת לעד

שבת = 702 = בן = אתם נולדים
= 1701 = 702  = אתם יודעים
= אתם מלכים = אתם מכל האדם
= אתם האדם מול דוד
= אתם האדם נולד
= אתם האדם מוליד
= אתם האדם יודע = שת אתם
= בת מכל דור = רצוננו מכל דור
= ברך =  צדקו בך
= בשר צדוק = אנחנו פה בך
= שמחה בארצנו = צורות
= כלו אלהים = להויה אלהים
= כלו לדורות = כלו עולמך
= יום כולל = כולל התורה
= יותר כלול = כולל יתרו
= העם שוכן = השוכן עם  = לב עם
 = מכתיר לב = מכתיר השוכן
= נהיה ביחד שוב מכל דור
= חגגו עיר של כנסת ישראל
= חגגו עיר חסד = אחוד כל החיים
= אנכי עתק אמי

נשכיל לשמוע ולהקשיב לכל מילה בקדוש של שבת בעיון רב ולשים לב בזמן עשיית כל מצוות שבת קודש.
 
בָּרוּךְ אַתָּה ה', אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְותָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת

להדליק = 179 = עקדה = להצמיד
= ארץ החסד = 1178 = 178
= המגשימים לפני

מדליק = 184 =העקדה = פקד
= מצמיד = בארץ ועד = 1183
= 184 = לנקד = יסוד בארץ

מדליקה = 189 = פקדה = פה בארץ
= 1188 = 189 = מצמידה = חוה לפני
= עולם חדש לפני = ישב עולם לפני

המעין בחילופים אלה בלב טהור יבין את ענין העקדה נכונה וישב בארצנו.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!