Saturday, November 05, 2016


ב"ה

פרשת לך לך

פרשת = 980 = תפרש
= תשפר = שפרת = תפשר = פשרת
= פרש כל ספרי = פשר כל ספרי
= שפר כל עפר = שרת ועד 
= שרת לכל = יעץ = אתה עץ משה רבנו
= אישוני משה רבנו = משה רבנו השבע
= עולם צדק ועד = עולם צדק לכל

לך = 530 = כנסת = תכנס = כנס כל שכל
= כנס כל עפר = כנס כל ספרי

לך לך = 1060 = 61 = אני

בע"ה אציע כמה חילופים למילים 'אני' ו'אנכי' כדי לשנות את הבנתנו במשמעויות המילים. כאשר אנו רואים את עמקי המילים 'אני' ו'אנכי' באור החילופים, אנו גם חווים את ה"אני" או "אנכי" אחרת.

בכל מקום בו כתובה אות סופית בחילופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

אני = 61 =הנאה = נוה = נבט
= כל חג = היה יהיה חג
= לבטח בי = לב טוב בי
= מזדהה = מההוה = ההוה אבותיכם
= ההוה כתר אבותי
= 1060 = 61 = גואל ההוה
= גו אל ההוה = ומודה = ילד טוב
= אנו כל בית ישראל = והאדמה
= כל הפשוטים = 1060
= 61 = כל השופטים
= כל התורה הפשט
= פשטה כל התורה
= עשיה המגשימים כל התורה
= 2059 = 61 = הויה לה = הויה גו הויה
= הויה קבוץ הויה
= הויה קבוץ כל בית ישראל יחד

המילה אנכי היא אני + כ. הבה נראה, אפוא, כמה חילופים לאות כ' לפני שנראה חילופים למילה 'אנכי'. כך תמיד נוכל להוסיף את החילופים של האות כ' לחילופים של המילה 'אני' כדי לקבל את גימטרית המילה אנכי.

כ = 20 = יו"ד = הודה = היה = חזה
= חוגג = חגגו = חיב = הוא הבא
= האב בטא = עלץ חוה = 1019 = 20
= קרן חוה = על שם חוה
= בעל שם טוב = ארץ שם טוב
= בעל שם זהה = תורת אהבה
= כל ספר התורה אחד = זאת תורה
= אבות האדם

אנכי = 81 = פ"א = ימלא
= מלאי = מלוה =  מולה
= לאמי = היינו = כסא
= אני חוגג = אני חיב
= עתים = 1080 = 81 = קרקע האדם
= כל השופטים חגגו = כל הפשוטים חגגו
= חזה כל השופטים = חזה כל הפשוטים
= העבד = עבדה = לב הילד = לב ילדה
= לשון ילד = ליצר עולם בלבי
= לשון יו"ד ה"א ו"ו ה"א
= יו"ד ה"א ו"ו ה"א הלב
= יו"ד ה"א ו"ו ה"א לבה
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!