Thursday, November 03, 2016

ב"ה

ישראל אינה מקום גיאוגרפי

ישראל = 541 = אמך = אהל שרה = הולך
=  חג לך = עדן קול חוה ואדם = 1540 =
= 541 = המצות = מצאתי

אחי, ישראל אינה מקום גיאוגרפי. ישראל אינה יכולה להיות מדינה.

ישראל היא כל מקום בו הקדושים דורכים ברגליהם. ישראל היא המקום בו שומעים את קולותיהם של אדם וחוה לעד.

אי אשפר להגיע לארץ ישראל באנייה או במטוס. אין שום צורך, או שום אפשרות, להגן עליה בנשק. המלחמה היחידה שעלינו לנהל היא עם אשליותינו ובשנאה בלבבותינו. השונא אינו יוכל לשבת בישראל.

כל הלוחמים ו"הפטריוטיים" רחוקים מאד מ-א-ד מארץ ישראל והם לא יוזמנו להצטרף ולשבת כאן עד שילמדו לאהב כל חי ולקבל את בני האדם כפי שהם. כל השונא בן אדם אחד, מזלזל בחוה אמנו ואדם אבינו. הדוחה כל חי הוא מבזה באִמהוּת של חוה אם כל חי. איך אחד כזה יכול לשבת בגן של אדם וחוה - ישראל?

הגוים = 624 = חוה אדם = אוהבים = אוהב האדם
=  דוד עמך

המבזה בבן אדם, השונא אדם או אומה או גזע, הוא מבזה את אם ואב האדם הם-הם ממש. לכן הוא מגורש מהגן ומהבית.
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!