Thursday, November 03, 2016

ב"ה

בודה מהלב

בודה = 17 = טוב = זהה = הזה = ההוא
=  העתיק הקדוש הוה = 1016 = 17

מהלב = 77 = החסד = עז

בודה מהלב = 94 = אני אחד = אני אהבה

בודה מלבי = 99 = סגול = גופי = אנכי חי
=  אנכי בהוה = חכמה הויה = אני לבו

לב הויה בודה = 75 = מלה = מהל
= בחכמה = עם אחד כאיש אחד בלב אחד
= 1074 = 75 = העתיק הקדוש מתגלם

בדוי = 22 = בידו = יחד = אתכם = 1021 = 22
=  כתר ישעיהו = תהיה אם = יחד = תהיה אם
 = חי כל בית ישראל = כל בית ישראל בהוה

בדוי באהבה = 37 = בדוי י-ה = הלב = לבה
=  לשון = 1036 = 37 = ליצר עולם

בדויי = 32 = לב = השוכן = 1031 = 32

בדוי לב = 54 = ילדי = יליד = דמי = מיד

כלנו בודים מהלב. אין מציאויות אלא בדויי לבבות. טובי לב אכן בודים מלבבותיהם וה' שמח עד מאד, עד ההתגלמות.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!