Saturday, June 27, 2015

ב"ה

דוד המלך הוא גופך

בחילופים הבאים בכל מקום בו כתובה אותו סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

דוד = 14 = אוהב = אהוב = יד

מלך = 570 = לי לך = נהיה שר
= רשע = קיסר צדקו

מולך = 576 = עבדך = בעדך = עבד שר

ימלוך = 586 = פרוש = העבד השר
= אנכי השר = אנכי שרה = כסא שרה
= מלוה השר

דוד המלך = 589 = גופך = יד המלך

מלכות דוד אינה אוטוקרטיה. היא איננה מצב בו מלך משליט סדר על "הרשעים ההם". מלכות דוד הוא מצב שכלנו צריכים ליצור בפנימיותנו – בו אנו הופכים את הרשע הפנימי למלך, קיסר, שר ועבד בו-זמנית ואנו משרתים את האנושות בכל התפקידים האלה על פי צורכיהם. במלכות דוד כל גופך הוא כלי שרת למען האנושות באהבה.