Saturday, June 27, 2015

ב"ה

דוד המלך הוא גופך

בחילופים הבאים בכל מקום בו כתובה אותו סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

דוד = 14 = אוהב = אהוב = יד

מלך = 570 = לי לך = נהיה שר
= רשע = קיסר צדקו

מולך = 576 = עבדך = בעדך = עבד שר

ימלוך = 586 = פרוש = העבד השר
= אנכי השר = אנכי שרה = כסא שרה
= מלוה השר

דוד המלך = 589 = גופך = יד המלך

מלכות דוד אינה אוטוקרטיה. היא איננה מצב בו מלך משליט סדר על "הרשעים ההם". מלכות דוד הוא מצב שכלנו צריכים ליצור בפנימיותנו – בו אנו הופכים את הרשע הפנימי למלך, קיסר, שר ועבד בו-זמנית ואנו משרתים את האנושות בכל התפקידים האלה על פי צורכיהם. במלכות דוד כל גופך הוא כלי שרת למען האנושות באהבה.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!