Thursday, June 25, 2015

ב"ה

מלכות דוד

מלכות דוד אינה אוטוקרטיה מוטלת עלינו מבחוץ ע"י שליט.
מלכות דוד היא החיים לפי הציווי הפנימי הכי גבוה. במלכות דוד כל האזרחים מאוחדים ברצון החופשי לגמרי לחיות ע"פ הרצון הכי גבוה - האלקי.

מלכות = 496 = אתה יודע
= אתה הוה עד = אתה נולד
= אתה מוליד = אתה מול דוד
= אתה יד מלאה

רצון = 996 = מלכותך = שלומכם
= שלמה כתר העתיק הקדוש
= 1995 = 996
= כתר הקיסר העתיק הקדוש

כל אחד צריך למצוא את דוד בתוכו ובתוכה. הוא לא בא מבחוץ. הוא נמצא בפנים - ברחש הלב הכי עדין, במחשבה הכי אצילית ובכוונה* הכי טהורה.

*בעברית נכונה המילה 'כוונה' כתובה ב-ו' אחת, כך: כונה.

כונה = 81 = פ"א = אנכי = כסא = מלוה
= מולה = הכל הויה = הויה כלה

כסא דוד = 95 = דוד כונה = הויה אוהב כלה
= דוד מלוה = אנכי דוד = הנולד = המוליד
= דוד מולה = אוהב מולה = אהוב מולה
= היודע = הידוע = פיה

גופי = 99 = דוד פה = פה דוד

מכלות דוד = 510 = רי"ש = שיר = ישר
= אתה דוד מול דוד = אתה דוד עבד דוד
= אתה לב ילד אוהב = אתה לעד
= אתה בארץ = 1509 = 510 = אתה סולח

ולישרי לב שמחה.

הויה = 26 = הוא דוד = דוד בי
= הקדושים = 1025 = 26
= כל בית ישראל יחד = להעלות דעתי
= מצאתי עת דוד = מצאתי דוד יהי אור ויהי אור
= ישראל דוד יהי אור ויהי אור
= אוהב ישראל יהי אור ויהי אור