Wednesday, July 30, 2014

ב"ה

נחמה היא הצחוק, ישועה היא השעשוע, 
משיח הוא השמחה

שוב בעלי ההון (אותם אליהו הנביא מכנה כהני בעל) מטילים עצב עמוק המוני על העם היהודי. הם עושים זאת תכופות, כי הם צריכים את ה"אנרגיה השלילית" של עצבון כדי להפעיל את התעסוקה המושחתת והמפוקפקת שלהם. הם לא היו יכולים להשתלט על העולם אם היינו מקרינים את הכח הגבוה  של השמחה (אשר יחזקאל הנביא מכנה חשמל = לשמח). אז הם מביאים מלחמות לעולם כדי להוריד את הרוח של העם היהודי כי רוח העם היהודי מפעילה את העולם כולו. אם אנו שמחים וברוח מרוממת, כל העולם מקרין גלים של שמחה. אם אנו עצובים, כל העולם שרוי ברמה יותר נמוכה של "אנרגיה שלילית" (כמו שאומרים כיום) והוא דחוס, עכור ואטי עד מאד. כשהעולם במצב זה הוא נראה גשמי, המערכות נראות ענקיות ואיתנות ואנו חושבים כי אנו לא יכולים לשנות דבר. אולם, האמת היא, העולם אך ורק משקף את הפנימיות שלנו.

אי אפשר להגזים כשאומרים עד כמה שמחת חינם חשובה לבריאה כולה. שמחת חינם לא פחות חשובה מאהבת חינם. למעשה, אדם יכול לאהוב חינם ובלי שום תנאי רק באותה מידה שהוא מסוגל לצוות על לבו להיות בשמחה ללא כל תנאי ובלי שום תלות בנסיבות.

כאשר מבקשים להוריד את רוח העם היהודי זהו הזמן, דווקא, לשמח ולשמוח, לשוש ולשיש, לעלס, לעלז, לרון, לצהול, לרקוד ולשיר ולהפיץ דיצה וגילה לכל עבר.

משיח = 358 = השמחה

 זה כל הענין של משיח כולו. משיח = השמחה. ללב עצוב ביאת המשיח נראית רחוקה, רחוקה ואף בלתי אפשרית. אולם, ללב שמח המשיח כבר  בקרבנו.

צדיק = 204 = צחוק

אף צדיק לא יכול להושיע אדם עצוב כי אי אפשר לשעשע אדם מצוברח, ציני או ב"דיכי". על כל אדם ללמוד למלא את לבו בשמחה – וזה מעשה רצוני בלי שום קשר לשום מצב.

כאשר אנו שמחים, אין רע בעולם. אנו יכולים לראות כי:

הרע = 275 = מלא צחוק

אדם שמח לא רואה רע כרע, אלא כחוש ההומור של ה' יתברך; והוא מבין את הבדיחות ואף נהנה.

אדם המבין את בדיחות הויה הוא אדם  ביחידה.

נחמו = 104 = לעד = וצח

נחמו עמי = 224 = צחוק חוגג

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!