Monday, July 28, 2014

המלחמה היא הסחת דעת הציבור 
ערב שנת שמיטה, הבעל"ט

המלחמה היא הסחת דעת הציבור ערב שנת שמיטה, הבעל"ט.
בעלי ההון לא רוצים שנתאחד לקראת שנת השמיטה, נתארגן לטובות כולם ונשמיט ונמחל את החובות כי הם יודעים שלעשות כן ישנה את סדר כל העולם וישחרר אותנו לדרור.
אז הם מפיעילים את הגלמים שלהם בממשלה להטסיס את הציבור בפחד ואימה ולהכריז על למלחמה.
הבה נהיה חכמים ונקיים את מצוות שנת שמיטה כדת משה, בלי פרוזבול, - דווקא. נצא לדרור ונוציא את העולם כולו לדרור.


דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!