Friday, July 07, 2017

ב"ה

אצילות ילדים

בחלופים הבאים בכל מקום בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

אור = 207 = אדבר = דבר העתיק הקדוש
= 1206 = 207 = ראה העתיק הקדוש
= סוד עלץ וצהלה = תקון = שוקף

שרה = 505 = כל הילדות = הלכה למעשה
= החקים עליונים = 1504 = 505 = אדרש

משיח = 358 = השמחה = שמחי = ישמח
= השמחה = הגשמי

אצילות = 537 = לב שרה = לב כל הילדות
= אשר לאה = ראש אלה
= אור של = ליצר אור = סוד של עלץ וצהצה
= 1546 = תקון של = וישראל = ועין ימין
= עיון דמיון

ילד = 44 = יוד הא וו הא

ילדה = 49 = גלוי

דמיון = 760 = ימין = עצם = עצרת

דמיון של ילד = 1134 = 135 = קהל
= הצהלה = יצהל

דמיון של ילדה = 1139 = 140 = עיני = פני
= מעל

תקון דמיון של ילד = 2340 = 342
= אור דמיון של ילד = השואל
= שאולה

תקון של דמיון ילדה = 2345 = 347
= אור של דמיון ילדה
= אור של דמיון גלוי
= דמיון סוד של עלץ וצהלה גלוי
= שמשון = שמש עלום = שמש עולם
= משה אתם

תקון לב ילדה = תקון לה הילד
= 1287 = 288 = פרח

תקון לב הילדה = 1292 = 293 = טוב ורע

עץ החיים = 1603 = 604 = דם

ילדים = 654 = כל עץ החיים

דמיון של = 1090 = 91 = צא = אפי
= דמיון ליצר

אצילות ילדים = 1191 = 192 = קבצ
= צאצאי = כנסת ישראל עמי
= חסד אליהו הנביא
= חסד ישעיהו בן אמוץ הנביא
= 2190 = 192

ברוכים החוזרים לגן!Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!