Wednesday, June 06, 2018

ב"ה

מספיק סימנים?

החתם = 1013 = 14 = דוד
= על שם אחד

חותם = 1014 = 15 = י-ה
 = דוד תם = על שם דוד

אמת = 441 = מישעיהו
= את תורת היחוד = 1440 = 441
=  את לי = משפט כל ספרי תורה

הויה = 26 = בידי = הוא דוד
=  הוא אגוד

התורה חתומה ביד הויה = 1117 = חקי

חקי הטבע = 204 = צדיק = צו חק
=  הכסא התורה חתומה ביד הויה
= 1203 = 204 = אברא = ברא תם
=  התורה חתומה ביד מועצת החכמות הויה
= 2202 = 204 = בעל ארץ = נצחנו
=  נצח כלו = נצח להויה

כל החתומים = 1119 = 120 = עמי
=  עמוד = עומד = מועד = אליהו הנביא
 =  כלב הבונה = ישעיהו בן אמוץ הנביא
= 2118 = 118 =  חקי אתם

אין סוף = 1577 = 578
= אשתי שמות כל החתומים
= 2576 = 577 =  אדון שמות כל החתומים

כל הארץ = 1156 = 157 = נקבה
= ירושלים

כל הארץ בידינו = 1238 = 239
= עלץ רחל = קרן רחל = על שם רחל

חדוש מלכות = 814 = צדיקים

חדוש המלכות = 819 = הצדיקים

חדוש מלכות דוד = 828 = האותיות
= האבירים = גוף חוה = גוף עולם חדש
= 1827 = 828

חדוש מלכות דוד בכל התבל = 1317
= 318 =  חדוש

מספיק סימנים?