Tuesday, June 19, 2018


ב"ה

כדי לחזור לארץ ישראל מבבל אנחנו צריכים להנות יותר מהנאמנות הפשוטה לה' מהפלפולJoin the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!