Monday, October 02, 2017


ב"ה
 
סכות דוד

 
מ"ם = 640 = פסקת = ספקת = עיניך = שמש = עיני סכות דוד = היהודים  = בברית יהוה = אנחנו פה בבית יהוה = חזק סכה בבית הקדושים =
640 = 1639 =

פרוש הדברים: אנחנו בונים את הבנותינו, פרשנותנו ופרושינו על התורה שלנו במהירות -כמו סכה. בילדותנו אחנחו בטוחים כי הבנו את הנאמר לנו נכונה והבנו את משמעויות המונחים בתורה. אבל, האמת הוא: ההבנות הראשונות שלנו אינן עמוקות במיוחד. הם הפרושים של ילדותנו. במהלך החיים, אנו רואים דברים המבלבלים אותנו ומכאיבים לנו ואנחנו מתחילים להטיל ספק בה' ובתורה. חכמים מבינים כי עלינו להטיל ספק בפרשנות שלנו, במבט שלנו. אולי לא הבנו את דברי ה' נכונה בשמיעה הראשונה. אולי הראיה שלנו שטחית ואנו רואים באור די חלש ומפוזר הלא חודר אל מעמקים. הרה, רובנו איננו רואים דרך חפצים. אנחנו רואים את השטח וחושבים כי "ככה זה". המוסגל להטיל ספק בראיה של עצמו, בהבנותיו ובפרושיו יזכה לראיה יותר עמוקה באור יותר ממוקד וחודר וידע כי כל התורה היא אמת מוחלטת - אך עלינו להבינה נכונה, בשליטה עצמית של מבוגרים ואף של זקנים ולא כילדים חסרי שליטה על רגשותיהם ומחשבותיהם

בחג סכות אם נבין כי בנינו את השקפות העולם שלהם בחפזון - כסכות, נזכה לבנות השקפת עולם יותר שריר. החג הנצחי מתחיל כאשר אנחנו מתחילים לפרק את סכות השקפות העולם הארעיות שלנו ובונים את בית המקדש - השקפת העולם האלהית

!חגים וזמנים ומועדים לשמחה ולששון