Wednesday, April 22, 2015


ב"ה

שוב עולה הענין של דת כנגד מדע

תורה האמת המוחלטת. הבעיה היא, אנשים לא קוראים אותה בעזרת הגימטריות ולכן הם מגיעים לכל מיני מסכנות מוזרות.
למשל:

יום = 616 = התורה = דורות

או זה:

האדם = 610 = כל ימיך = רבבות = דרות

יום אחד = 629 = גויים = חוה האדם
= האדם הוגה = הוגה דרות
= אחוד דרות = אחד דורות
= הוגה כל ימיך = אחוד כל ימיך

או זה:

זמן = 747 = מקראות = להבין = הבת שלי

מי שלא יודע גימטריות אלה, עלול להגיע להבנה מוטעית לגבי גיל הבריאה ואף המושגים. למעשה, אין לבריאה גיל בכלל.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!