Thursday, April 30, 2015

ב"ה

אשה = שמי השמים
(והאמת אודות עולם הבא)

בכל מקום בו אות סופית כתובה בחילופים הבאים, הכוונה לערך של האות הסופית.

אשה = 306 = שמי השמים = 1305
= 306 = ספרי הספרים = ספרי ספר האדם
= היודע הרנה כל פרי האדם
= הרנה ידועה כל פרי האדם
= הרנה נולדה פרי כל דרות

חשב אשה = 616 = יום = התורה = שישו
= שושי = חשב שמי השמים
= 1615 = אם י-ה

מחשבת אשה = 1056 = 57 = נגד
= אנו = שבת יובל אשה = בן אשה יובל
= שבת אשה יובל = מח בת אשה מכל דור
= כל עולם מכל דור
= מחשבת שמי השמים = 2055 = 57
= שמי השמים שבת יובל

מחשבות  = 756 = נו"ן = כל עולם =
= עולם ביובל = בכל דרך = בכל דרך
= יובל ושבת = מח בתו מכל דור
= נקום = שמותי = "ספירות"*

* תיאור ה"ספירות" בספרי קבלה שנכתבו ע"י גברים הוא פרי דמיון גברים שעדין לא הגיעו לסוף מחשבות האשה.

מחשבות אשה = 1062 = 63 = נביא
= אבני = גני = בונה
= שמי השמים יובל ושבת = 2061 = 63
= כל עולם שמי השמים

יד אשה = 320 = ישי = דוד שמי השמים
= דוד אשה = אוהב שמי השמים

ידי אשה = 330 = של = שיהיה
= יהודה מכל דור

ביד אשה = 322 = שכב = החדשה
= זוג אשה = הוה שמי השמים
= 1321 = 322 = היא שמי השמים

פה אשה = 391 = ישועה

פות אשה = 792 = לשונות = ישועות
=  פות שמי השמים = 1791 = 792
= בן נולד = יודע שבת = הוא עין
= עין בי = צור מלכות

לב אשה = 338 = שלח = לב שמי השמים
= 1337 = השגל = לובש
= השוכן שמי שמים = 2336 = 338

בלב אשה = 340 = שמ = שלי = ספר
= כל פרי

פני אשה = 446 = עיני אשה
= פני שמי השמים = עיני שמי השמים
= האמת = מות = האלהים מדמין
=  מדמין כל אם

שדי אשה =620 = אשה בקרבי
= כם = כתר

מח אשה = 354 = שמטה
= שמי השמים יובל = 1353
= 354 = גילה שמי השמים

רחם = 808 = בשר אשה
= בשר שמי השמים = 1807
= 808 = אברהם = ברא אדם

רחם אשה = 1114 = 115
= רחם שמי שמים = 2113 = 115
= עליה = עמה = אנחנו = חזק
= אברהם אשה = ברא אדם אשה
= אשה אם אם אדם

רגש אשה = 809 = גוף = גורם
= בראש אשה = באשר אשה
= באשר שמי השמים = 1808 = 809
= עלץ רחם = קרן רחם = עלץ אברהם
= קרן אברהם = עלץ ברא אדם
= אם ראשון = אם אשר עולם
= אם עולם אשר

גוף אשה = 1115 = 116 = עליו
= יעלו = ידבק = צדיקים שמי שמים
= שמי שמים צוחקים
= אשה צחוק אדם
= עלץ רחם אשה = 2114 = 116
= קרן רחם אשה
= רחם אשה כפתור ופרח

זרוע אשה = 589 = גופך

רגל אשה = 539 = לברא אשה
= תקן לב אשה = 1538
= שקף לב אשה = שקף לב שמי השמים
= 2537 = 539 = באצילות

רגלי אשה = 549 = גמר שמי השמים
= 1548 = 549 = ראש מח = אשר יובל

ראש אשה = 807 = אשר אשה
= אשר שמי השמים = זקן

צואר אשה = 603 = אוצר אשה
= אוצר שמי השמים = 1602 = 603
= צואר שמי השמים
= תקן צו שמי השמים = 2601 = 603
= עלץ בם = קרן בם
= משה רבנו = שליה רחמי

עולם הבא = 714 = עולם האב
= אשתי לב משלם = 1713 = 714
= דין = שחרור = קדים = דקים
= דרות לעד = עמך לעד
= כל ימיך לעד = כל ימיך בארץ
= עמך בארץ = דרות בארץ = האדם בארץ         
= זאת אשה = אהבת אשה
= בתו אשה = הוא שבת
= הוא בת מכל דור = יובל כל התורה
= כל יום יובל = חשב אשה יובל ביובל

חכמת אשה = 774 = עדן = בת שבע
= חכמת שמי השמים = 1773 = 774
= יד ימין = עצם דוד = דמיון דוד
= דוד בן נח = דוד בן מחי = דוד שבת מחי
= דוד בן כל השמות בספר בראשית
= 2772 = 774 = שבת כנסת ישראל
= בן כנסת ישראל = בן חסד
= למדן = עולם הבא עולם שמחה

דמיון אשה = 1066 = 67 = עצם אשה
= עצרת שמי השמים = דמיון שמי השמים
= עצם שמי השמים = בינה = בניה
= ימין אשה

יד ימין אשה = 1080 = 81 = אנכי
= דוד ימין אשה
= כסא =היינו = מלוה
= עדן אשה = עדן שמי השמים

יד שמאל אשה = 691 = דוד שמאל אשה
= פי אם = אבישג שלמה = שמואל שדי
= שמואל בקרבי = שבעה בקרבי
= שפה אשה = עשיה אשה
= עשיה שמי המשים  = שפה שמי השמים
= 1690 = 691 = שפה ספרי הספרים
= מהאלהים = מהמדברת = מכל אם

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!