Sunday, March 27, 2011

חברת מילגם מגזימה בחדירה לפרט לאחרונה חב' מילגם דורשת טופס שמפרט את *כל* היסטורת העבודה של מי שמבקש הנחה בארנונה. זאת חדירה לפרט מזוועה. אני ממליצה לכם להמציא את הטפסים האחרים ולשלם את האחוזים ששלמתם אשתקדאם אין שנוי במצבכם . שמרו על פרטיותכם דורין אלן בל-דותן, צפת DoreenDotan@gmail.com

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!