Sunday, June 15, 2014

ב"ה

הקשר בין נקודה חטף סגול ושלושה הבנים שנחטפו, ש ה' ישמור עלינו מצרות

לא אתעסק כאן בספקולציות על מי חטף את שלושת הנערים ולמה. אדבר כאן על הסיבה שדבר כזה יכול להתרחש בבריאה בכלל.
השם אלקים ואף השם הויה (לפעמים) מתחלים בנקודה חטף סגול, המורכבת משלוש נקודות (כנגד שלושה בנים) וסימן כי יש לבטא את האות המנקודת בה באופן חטוף.

האם כאשר אנו הגינו והתפללנו שמנו לב לנקודה חטף סגול בשמות אלקים ולפעמים בשם הויה? האם הגינו את הנקודות בשמחת לב ובכוונה לשמור על הבריאה מפורענויות המתרחשות כאשר אנו לא הוגים ברחמים, בשמחה ובכוונה שהבריאה תהיה כולה טובה?

הענין, רבותי, הוא לא רק להמשיך לנסות לתקן את המפלצות הנבראות מהיגוי בתורה ומתפילה שלא מבוטאים בשמחה, ברחמים ובכוונה לשמור על הבריאה מעוותים הנוצרים מהיגויינו, אלא לשמור ולהזהר עד מאד *לפני* שדברים מכוערים מתגלמים.

שה' ישמור על הנערים ההם ושהם יחזרו אל בתיהם במהרה בשלום.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!