Sunday, December 25, 2011

חנוכת הבית השלישי- חלק ג 
חילופי שמות כלים


בסרטון זה נראה, בע"ה, כמה חילופי שמות של כמה כלי (מ)קדש

סודות נפלאים מוסתרים בחילופים אלה, המראים איך תורה בנוי המשכבות
של אותיות, נקודות וטעמים ושמותיהם - ומעל התגים

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!