Friday, August 05, 2011

חלק ה: ת = 400 = כל בית ישראל הישועה

בסרטון זה נראה כי האות ת, השוה לארבע מאות, גם שוה לבטוי
כל בית ישראל הישועה

הסוף והתכלית של אלף-בית, האות ת, כמו התחלת הבריא, המילה בראשית, כוללת את המושג
כל בית ישראל הישועה = ת = 400
תורה
ישועה
יהודים
קבלה

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!