Tuesday, August 09, 2022

Monday, August 08, 2022

 ב"ה

 הלומדים הלכה למעשה נכונה מיצרים א"י בהכרח

  למודי הרבים הם בלוף בהכרח כי הלומדים תורה נכונה מיצרים את ארץ ישראל הפועל יוצא של למודיהם. אי אפשר אין דבר כזה ללמוד תורה נכונה ולהיות שבוי בגלות הטוענים כי אפשר ללמוד תורת אמת, היא הלכה למעשה, בבבל מעליבים את אברהם ושרה ומוחקים את ברית אברהם ושרה מבשרם 

 

 

 Wednesday, June 29, 2022

Tuesday, June 28, 2022

Sunday, June 26, 2022